9/6/08

Què hem aprés a Matemàtiques?

 • Els números del 0 fins al 100.
 • Molts, pocs i cap.
 • Dins i fora. Més gran i més petit. Igual.
 • Els nombres ordinals
 • Iniciació al concepte d’unitat i desena.
 • Sumar i restar mentalment.
 • A prop i lluny.
 • Esquerra i dreta.
 • A baix i a dalt.
 • Amunt i avall.
 • Línea recta i corba . Línea poligonal oberta i línea poligonal tancada.
 • La suma portant-ne.
 • Més llarg i més curt que. Més alt i més baix que.
 • Pams, peus i passes.
 • Els gràfics i la calculadora.
 • Doble, meitat, parells i senars.
 • Els dies de la setmana i els mesos de l'any.
 • Les hores en punt. L’agulla gran i l’agulla petita.
 • La simetria.
 • L'euro: bitllets i cèntims.
 • Quadres i gràfics de barres.
 • Els cossos geomètrics.
 • Resolem problemes d’una sola operació.
 • Càlcul mental: problemes del quinzet i proves de sumes i restes mentals graduades (segons metodologia).
 • Cercle, quadrat, rectangle i triangle.
 • Orientació en l’espai físic: La nostra aula i les simetries.
 • Les figures geomètriques: la piràmide, el con, l'esfera, el cub i el cilindre.
 • Mesures: grandària, distància, i el pes de les persones. El metre i el centímetre. El litre i el kilo.
 • Simetries.

Hem fet durant tot el curs les activitats comptem!! : d’1 en 1, de 2 en 2 i de 3 en 3, de 5 en 5 i de 10 en 10, endavant i endarrera.
Clica a la fetxa blava per escoltar els alumnes.

boomp3.com

Traducción al español